POLAND

Świadczenie 500 plus odebrane polskim rodzinom mieszkającym w Niemczech

Jak podaje Onet.pl, Federalny Trybuna³ Finansowy w Niemczech podj±³ wa¿n± decyzjê dla wielu Polaków pracuj±cych w Niemczech. Wed³ug instytucji nie mo¿na pobieraæ zarówno Kindergald, jak i polskiego 500 plus, gdy¿ s± to ¶wiadczenia tego samego rodzaju. Je¶li tak by³o, niemiecki zasi³ek zostanie pomniejszony o kwotê 500 plus. Aktualnie w Niemczech na pierwsze i drugie dziecko przys³uguje kwota 204 euro, na trzecie 210 euro, natomiast na czwarte i ka¿de kolejne 235 euro. Ponadto, w przypadku z³ej sytuacji materialnej rodziny mog± wnioskowaæ o inne dodatki. 

Decyzja Trybuna³u dotyczy Polaków pracuj±cych na sta³e w Niemczech b±d¼ osób posiadaj±cych niemieckiego obywatels

Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close